PZM Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WYPOŻYCZALNI POJAZDÓW OFERUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TYCH USŁUG ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PRZELEWY24

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://pzm.bydgoszcz.pl (zwany dalej: Sklep internetowy PZM OZDG), jest prowadzony przez Spółkę pod firmą: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy – REGON: 090501108, NIP: 5540233704, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000158013, wysokość kapitału zakładowego: 285.544,08 złotych. (zwaną dalej „PZM OZDG spółka z o.o.”) i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje sprzedaż usług – odpłatnego wypożyczenia pojazdu samochodowego na określony czas na rzecz osób / podmiotów zainteresowanych.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą usług:
  1) adres pocztowy: ul. Białogardzka 7, 85 -808 Bydgoszcz;
  2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: + 48 52-3619142;
  3) adres poczty elektronicznej: bydgoszcz@pzm.pl
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia na zakup usługi w Sklepie internetowym PZM OZDG niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego PZM OZDG usług są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego PZM OZDG wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena usługi jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu PZM OZDG, jak również opisy przeznaczonych do sprzedaży usług, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdej usłudze, jest ceną obowiązującą do czasu jej zmiany.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronie sklepu internetowego PZM OZDG, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego PZM OZDG usługi wypożyczenia pojazdu, świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem a objęte nimi przedmioty (pojazdy samochodowe) są sprawne i spełniają wszelkie normy wynikające z powszechnie obowiazujących przepisów prawa.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby usługi prezentowane na stronie sklepu internetowego PZM OZDG pokrywały się z bieżącą ofertą Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części usług objętych zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności usług, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej usług oraz ich wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba usług, zawieranie zamówień lub ich realizacja, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te usługi, aż do wyczerpania puli usług objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 11. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PZM OZDG konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 12. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego PZM OZDG mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
  § 2
  Transakcja
 13. Zamówienia usług w sklepie internetowym PZM OZDG można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 14. Podczas dokonywania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 15. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 16. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi.
 17. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 18. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
  − w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
 19. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3
Płatność

 1. W sklepie PZM OZDG istnieje możliwość płatności w następujący sposób – przelew na konto bankowe,
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy24 (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta PZM OZDG w serwisie Przelewy 24.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto PZM OZDG w serwisie Przelewy 24 (w przypadku płatności przelewem na konto).

§ 4
Świadczenie usług

 1. Świadczone przez PZM OZDG usługi polegają na czasowym (na czas określony) wypożyczeniu przez Sprzedającą na rzecz Kupującego pojazdu samochodowego (bus 9 – osobowy), pozostającego w dyspozycji Wypożyczalni i Sklepu internetowego PZM OZDG zgodnie z regulaminem tej wypożyczalni.
  § 5
  Odstąpienie od umowy
 2. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: PZM OZDG Spółka z o.o. ul. Białogardzka 7, 85 – 808 Bydgoszcz; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres bydgoszcz@pzm.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 5. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Zawierając umowę, Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi – jednakże przed rozpoczęciem jej świadczenia przez Sprzedającego.
  § 6
  Reklamacje i zwroty
 9. Jeżeli po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedającego usługi, Kupujący stwierdzi, że usługa wykonywana jest wadliwie, Kupujący może:
  1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 10. Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres bydgoszcz@pzm.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego świadczona usługa posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 11. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe usługi znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 12. PZM OZDG Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne oferowanych usług jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wykonania usługi (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 13. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PZM OZDG Sp. z o.o. jest Pan ROMAN WALERCZAK (roman.walerczak@pzm.pl)
  § 7
  Postanowienia końcowe
 14. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PZM OZDG jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PZM OZDG Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 15. PZM OZDG Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy 24.
 16. PZM OZDG Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz świadczenia usługi na rzecz Kupującego, a także pozyskania od Kupującego przez podmioty współpracujące opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym PZM OZDG. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PZM OZDG Sp. z o.o. dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 17. PZM OZDG szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym: pzm.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 18. PZM OZDG Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz świadczenia usług. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PZM OZDG Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego PZM OZDG zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 21. Sklep internetowy PZM OZDG (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 23. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://pzm.bydgoszcz.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki PZM OZDG Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Białogardzkiej 8 (85 – 808 Bydgoszcz).